SSD Storage


เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านมีความเร็ซและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเราจึงเลือกใช้ฮาร์ดดิสที่เป็น Solid State Disk (SSD)